Historien om en dansk gulvgrossist i fremdrift

En solid virksomhed med en stolt historie. 

I Scandinova’ lange historie har det altid været den samme grundlæggende filosofi som virksomheden er blevet drevet efter. Det gode købmandskab, flid og fremsynethed er grundstenene i Scandinova’ forretning. En filosofi som også vil kendetegne Scandinova i fremtiden.

Scandinova A/S er en gulv- og keramikflisegrossist- virksomhed, som henvender sig til professionelle gulvhåndværkere, gulvlæggere, gulvslibere, tæppehandlere, køkken- og badforhandlere, pavillonbyggere oa. med et bredt sortiment i ALT til gulvet, som f.eks. et bredt udvalg af fliser, linoleum, trægulve, laminatgulve, vinyl, kork, tæpper, tæppefliser, profiler, lim, spartelmasse, olie, gulvlak, sandpapir, maskiner, værktøj, sikkerhedsudstyr, arbejdstøj og meget andet – altså ALT til gulvet og vores største styrke ligger i vores personale, som er fagligt dygtige og yder professionel rådgivning og uddannelse i vores brede produktprogram.

Vi har samtidigt adskillige agenturer som forhandles og distribueres eksklusivt på det danske marked.

2017

Renovering af gulvgrossist butikken og flise design

2016

Scandinova ekspanderer og bliver endnu stærkere, idet man med virkning pr. 1. oktober har opkøbt aktiviteterne i Charles Gulve Engros. Med denne overtagelse styrker Scandinova endnu engang sin position på det danske marked.
 

2015

Scandinova udvider med et helt nyt Gulvcenter i Odense på adressen: Nyborgvej 354, 5220 Odense SØ og er nu "Os med hele pakken - som dækker hele landet!".
 

2014

Gulvcenter Aalborg flytter til helt nye lokaler på adressen: Blytækkervej 16, 9000 Aalborg hvor der indrettes et nyt flot Gulvcenter.
 

2008

Efter opkøb og adskillelse af forretningsområder fremstår det "nye" Scandinova med en skarp profil i gulvbranchen som en: "Professionel, innovativ og kundeorienteret gulv- og keramikflisegrossist til det danske marked".
Som: "Håndterer, servicerer og udvikler sig sammen med sine professionelle kunder og leverandører"

2007

Forretningsområdet der dækker byggevareartikler ligges over i et nyt selskab ved navn Profile A/S og fremtidens Scandinova ser dagens lys med fuld fokus på gulvprodukter. Samme år opkøbes konkurrenten Carl P Aalborg som ligeledes er en specialiseret gulvgrossist med mange synergier til Scandinova

2000

Flisekonceptet "flise design" etableres med 500 m2 inspirationsudstilling i Herlev og professionelt forhandlernetværk etableres

1992

Forretningsområdet med trælasterne skilles fra og er starten for den velkendte Bygma trælastkoncern. Scandinova A/S fortsætter sit virke som grossistvirksomhed indenfor trælastbranchen og gulvbranchen

1989

Scandinova A/S har op gennem 1980’erne fortsat ekspansionen med opkøb af trælaster og har nu ni trælaster fordelt i hele landet. Omsætningen er på daværende tidspunkt på 465 mio. dkr.

1976

Det går godt for Scandinova A/S og opkøbene af nøje udvalgte trælaster fortsætter. I 1976 opkøbes Sander Hansens Trælasthandel i Herning

1972

Scandinova A/S udvider virksomheden og forretningsområdet ved købet af virksomhedens første trælast Johann Jacob Voetmann i Åbenrå. Efter overtagelsen ændres navnet til Voetmanns Tømmerhandel A/S

1967

Scandinova A/S flytter fra Havnegade til det nybyggede industriområde i Herlev. Adressen er Transformervej 23. Senere udvides til Transformervej 10

1966

Scandinova A/S udvider med et stort lagerbyggeri i Nyhavn 6 i København

1961

Scandinova A/S bliver agent for den brasilianske statseksportorganisation og begynder at handle med det specielle Parana Pine, en træsort der bliver meget populær i Danmark, da den har knastren stamme på ca. 35 meter

1960

Lars Børge Christiansen, der er uddannet som tømmerhandler i Skagen, stifter Scandinova A/S som grossistvirksomhed, der sælger byggematerialer og relaterede produkter til byggebranchen. Scandinova A/S bliver søsterselskab sammen med firmaet Hjalmar Wennerth's Trælastagentur A/S..

 

SCANDINOVA

A brief description and history of Scandinova.

Throughout Scandinova’s long history it has always been the same basic philosophy that has driven the business.  Good business acumen, diligence and foresight are the foundation blocks of Scandinova.  A philosophy that will also characterize Scandinova in the future.

Scandinova plc is a flooring and ceramic tiling wholesale business, that focus on professional flooring installers; floor polishers, carpet dealers, kitchen and bath dealers, pavilion builders and other similar professions. Scandinova has a wide assortment of EVERYTHING concerning floors; for example, a wide range of tiles, linoleum, wooden flooring, laminate flooring, vinyl, cork, carpets, carpet tiles, profiles, glue, putty, oil, floor varnish, sandpaper, machinery, tools, safety equipment, work clothes, amongst other things. Our greatest strength, however, is our staff, who are professional, skilled and furthermore give professional advice and training regarding our wide product range.

We also have several agencies who deal and distribute exclusively to the Danish market.

2015    Scandinova expands with a completely new flooring centre in Odense at the address -  Nyborgsvej 354, 5220 Odense SØ - and is now “Us with the whole packet - who cover the whole country!”

2014    Flooring centre Aalborg moves to brand new premises at the address -  Blytækkervej 16, 9000 Aalborg- where a new flooring centre is established.

2008    After the purchasing and separation of different business areas, there appears the “new” Scandinova with a sharp profile in the flooring industry, as a: “Professional and customer orientated flooring and ceramic tile wholesaler to the Danish market”.  “Handling, servicing and developing together, with its professional customers and suppliers.”

2007    The Business area that covers construction products moves to a new company by the name of Profiles plc, and the future Scandinova focuses fully on flooring products.  In the same year the competitor Carl P Aalborg, a specialized flooring wholesaler, was purchased by Scandinova.

2000   The tile concept “Tile design” was established with a 500 m2 inspirational exhibition in Herlev and a professional dealer network established.

1992   The Business area separated from the wood merchants. This is the start of the well know Bygma Group.  Scandinova plc continues as a wholesale company within the wood merchant and flooring branch.

1989    Scandinova plc has throughout the 1980s continued to expand by the purchasing of more wood merchants – total at this point being nine - covering the whole country. The turnover was at that time approximately 465 million dkr.

1976    Scandinova plc is doing well and continues to buy carefully chosen wood merchants. In 1976 they buy Sander Hansen’s wood merchant in Herning.

1972    Scandinova plc expands their business and buys the first wood merchant Johann Jacob Voetmann’s in Åbenrå.  Following the acquisition, the name was changed to Voetmann’s wood merchants plc.

1967    Scandinova plc moves from Havnegade to new premises in the industrial area I Herlev at the address - Transformervej 23.  Later the company expanded and moved to Transformervej 10.

1966    Scandinova plc expands with a large warehouse Nyhavn 6 in Copenhagen.

Scandinova plc becomes an agent for the Brazilian State Export Organisation and starts to trade with the special Parana Pine, a type of wood that becomes very popular in Denmark, as it has a trunk of about 35 meters.

1960    Lars Børge Christiansen, is educated in the wood trade in Skagen, he starts Scandinova plc as a wholesale company, that sells building materials and related products for the building industry.  Scandinova plc becomes a subsidiary of the company Hjalmar Wennerth’s Trælastagentur plc.