Handelsbetingelser

Scandinova A/S - Almindelige salgs- og leveringsbetingelser


1. GENERELT

1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordrer, ordrebekræftelser og leverancer.
 

1.2 De til enhver tid gældende betingelser kan findes på https://www.scandinova.dk/.
 

1.3 Enhver fravigelse af nærværende salgs- og leveringsbetingelser skal ske skriftligt i særskilt aftaledokument.
 

1.4 Ved uoverensstemmelser mellem tilbud, eller ordrebekræftelser har ordlyden i tilbuddet forrang.
 

1.5 Scandinova A/S benævnes "Scandinova" og den hos Scandinova købende kunde benævnes "Køber". Scandinova og køber benævnes under et "parter" eller "parterne".
 

1.6 Scandinova foretager videresalg i eget navn og for egen regning af produkter indkøbt af Scandinova fra producenter, handelsselskaber, forhandlere og importører, der under ét benævnes "leverandør", "leverandøren" eller "leverandører".
 

1.7 Produkter, som varigt skal indgå i et byggeri, benævnes "byggematerialer".
 

1.8 Byggematerialer og produkter benævnes under ét "vare", "varer" eller "varen".

 

2. TILBUD/ORDREBEKRÆFTELSE ANNULLERING OG ÆNDRING

2.1 Scandinova afgiver ethvert tilbud med forbehold for mellemsalg.
 

2.2 Scandinovas tilbud gælder i 4 uger fra tilbuddets datering, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne.
 

2.3 Endelig aftale om levering foreligger først, når køber har modtaget Scandinovas skriftlige ordrebekræftelse, og kun denne er bindende.
 

2.4 Køber har efter afgivelse af en ordre til Scandinova ikke ret til ændring heri eller annullering heraf. Såfremt Scandinova særskilt godkender en ændring eller annullering, er køber pligtig at betale de med annulleringen eller ændringen forbundne omkostninger, herunder omkostninger til opbevaring og sikring af kvalitet og egenskaber samt forrentning som følge af udskudt leveringstidspunkt, dog mindst kr. 500,00. Ved hel eller delvis annullering er køber videre pligtig til at erstatte Scandinovas mistede fortjeneste.
 

2.5 Køber henvises til at følge eventuelle brugervejledninger, kataloger og brochurer, der er leveret med varen, og til selv at indhente fornødne oplysninger om anvendelsesområdet samt korrekt anvendelsesmåde for de købte varer.
 

2.6 Scandinova påtager sig intet ansvar for indholdet af kataloger, brochurer samt øvrige informationer, herunder elektroniske informationer af enhver art, fra Scandinovas leverandører.

 

3. DIREKTE LEVERANCER AF VARER UDEN OM SCANDINOVAS LAGER

3.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder også ved leverancer af produkter fra Scandinova til enhver professionel køber uden om Scandinovas lager, medmindre eventuelle fravigelser skriftligt aftales mellem parterne. Ved leverancer omfattet af dette pkt. 3.1 gælder dog de modifikationer, der følger af pkt. 3.2 til pkt. 3.5 nedenfor.
 

3.2 Pkt. 4.1 ændres således, at de i tilbud, ordrebekræftelser og aftaler anførte priser skal, såfremt intet andet angives, anses for at omfatte leverandørs/afskibers standardemballage.
 

3.3 Medmindre andet er skriftligt aftalt, har Scandinova ret til at levere i leverandørs/afskibers standardemballage, hvilket kan betyde, at der leveres indtil 5 % mere eller mindre end aftalt.
 

3.4 Levering anses for at ske ”FCA” (de ved aftalens indgåelse gældende Incoterms). Er der aftalt en leveringsklausul, fortolkes denne i henhold til de ved aftalens indgåelse gældende Incoterms.
 

3.5 Pkt. 14.1 ændres således, at Scandinova, ved købers rettidige reklamation over mangler, jf. pkt. 13.2 og pkt. 15, skal foretage afhjælpning eller omlevering efter eget valg, hvis manglen skyldes fejl i konstruktion, fremstilling eller materiale.

 

4. PRISER

4.1 Priser fremgår af Scandinovas til enhver tid gældende prisliste eller af fremsendt ordrebekræftelse.
 

4.2 Levering sker fra Scandinovas lager eller ab værk, medmindre andet skriftligt er aftalt.
 

4.3 Alle priser opgives i danske kroner ekskl. fragt, emballage, moms, afgifter, skatter samt eventuelt ekspeditionsgebyr.
 

4.4 Scandinova er løbende forud for købers tilbudsaccept berettiget til uden varsel at foretage prisændringer i prislister og tilbud, såfremt intet andet skriftligt er aftalt.
 

4.5 Scandinova er indtil leveringstidspunktet berettiget til at ændre prisen på de bestilte varer som følge af forøgede omkostninger for Scandinova, herunder dokumenterede ændringer i valutakurser, forhøjelse i terminal- og transportomkostninger, told, skatter, afgifter, gebyrer mv. samt prisændringer hos Scandinovas leverandører. Det samme gælder i tilfælde af danske, udenlandske og/eller EU-myndighedernes indgreb i prisdannelsen i forhold til produkter i form af træ, malerprodukter, lakker, fliser, klinker eller lignende, herunder fastsættelse af bindende mindstepriser, indførsel af anti-dumpingtold, udligningstold eller anden form for særtold, afgift eller lignende.

 

5. BETALING OG SIKKERHEDSSTILLELSE

5.1 Såfremt køber har konto hos Scandinova, forfalder købesummen til betaling efter de for købers konto hos Scandinova gældende betalingsbetingelser, medmindre andet udtrykkeligt skriftligt er aftalt.
 

5.2 Købers betalingsbetingelser fremgår af den faktura, som Scandinova fremsender. Hvis køber ikke har konto hos Scandinova, er Scandinova berettiget til at kræve betaling på det angivne leveringstidspunkt, jf. punkt 7.1, og uanset om købers forhold medfører, at levering ikke kan ske som aftalt.
 

5.3 Såfremt købers betaling(er) ikke sker rettidigt, og/eller hvis forudsætningerne for den aftalte kredit væsentligt ændres, er Scandinova berettiget til at tilbageholde alle yderligere leverancer til køber, uanset om leverancerne har en indbyrdes sammenhæng, ligesom Scandinova er berettiget til at suspendere opfyldelsen af sine forpligtelser over for køber vedrørende de relevante varer samt eventuelt andre retsforhold parterne imellem.
 

5.4 Ved købers betaling efter sidste rettidige betalingsdag tilskrives morarenter af det forfaldne tilgodehavende inkl. moms. Morarentesatsen er aftalt til 24 % p.a. Tilskrevne morarenter og eventuelle gebyrer og/eller inkassoomkostninger forfalder til betaling omgående og betales forud for al anden gæld ved de løbende indbetalinger.
 

5.5 Scandinova er til enhver tid i forbindelse med eller efter aftalens indgåelse berettiget til over for køber at kræve betryggende sikkerhedsstillelse for købesummens, fragtomkostningernes, renternes og øvrige omkostningers rettidige betaling.
 

5.6 Scandinova er berettiget til helt eller delvist at overdrage fordringer mod køber til tredjemand uden særskilt indhentet samtykke fra køber.
 

5.7 Køber er ikke berettiget til at bringe Scandinovas krav på betaling af købesum til ophør ved modregning eller til at udøve tilbageholdsret, uanset om købers krav hidrører fra forskellige ordrer eller fra andre retsforhold mellem parterne.
 

5.8 Scandinova har ved købers forsinkede betaling ret til at kræve ikke forfaldne krav indfriet straks i overensstemmelse med reglerne om anticiperet misligholdelse.
 

5.9 Scandinova har ved købers forsinkede betaling eller købers konkurs ret til at berigtige betaling ved at foretage modregning i eventuel optjent ikkeafregnet kundebonus samt i kundebonus relateret til efterfølgende ordrer.
 

5.10 Scandinova er ved købers forsinkede betaling berettiget til at hæve aftalen vedrørende de relevante varer samt kræve erstatning for det af Scandinova lidte tab.

 

6. EJENDOMSFORBEHOLD

6.1 Scandinova bevarer ejendomsretten til de solgte varer, uanset om levering har fundet sted, indtil hele købesummen og eventuelle renter og/eller gebyrer er betalt.
 

6.2 Ejendomsforbeholdet gælder for de enkelte leverancer, og køber er forpligtet til i videst muligt omfang at opbevare leverancerne adskilt, eller på anden måde afmærket, så de enkelte leverancer kan identificeres.
 

6.3 Indtil ejendomsretten er overgået til køber, skal varene forsikres af køber. Køber forpligter sig til ikke uden Scandinovas samtykke at flytte, pantsætte, udleje, udlåne eller på anden måde disponere over det solgte, indtil ejendomsretten er overgået til køber. Køber må heller ikke foretage ændringer på det leverede.

 

7. LEVERINGSTIDSPUNKT

7.1 Det i ordrebekræftelsen anførte leveringstidspunkt er alene vejledende for Scandinova, medmindre andet skriftligt er aftalt mellem parterne. Medmindre parterne har indgået ufravigelig skriftlig aftale om leveringstiden, betragtes en udskydelse af leveringstiden med 14 arbejdsdage grundet Scandinovas forhold i enhver henseende som rettidig levering således, at køber ikke af den grund kan udøve nogen beføjelser over for Scandinova.
 

7.2 Hvis der er aftalt fast leveringstidspunkt, har Scandinova ret til tidsfristforlængelse i følgende tilfælde:
a) Købers ændringer til det af køber accepterede tilbud i form af mængder, varetyper o.l., der er godkendt af Scandinova, jf. punkt 2.4.
b) Købers forhold, der fx medfører, at Scandinova ikke kan levere til aftalte faste leveringstidspunkt.
c) Force majeure, jf. punkt 16.
d) Ved forsinkelse, som skyldes Scandinovas leverandører, transportører eller øvrige tredjemænd.
e) Usædvanligt vejrlig og klimapåvirkninger.
f) Arbejdskonflikter uanset årsag.
g) Offentlige påbud eller forbud, som Scandinova ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse.

 

8. LEVERINGSSTED

8.1 Hvis parterne har truffet aftale om levering på Scandinovas adresse, anses levering for sket ved varens passage over købers vognkant.
 

8.2 Hvis parterne har truffet aftale om levering på købers adresse eller andet af køber anvist sted, leverer Scandinova varen så nær brugsstedet, som en lastvogn efter chaufførens skøn kan køre uden fare for at køre fast eller beskadige køretøjet eller omgivelserne.
 

8.3 Køber er forpligtet til at stille fornødent mandskab til rådighed for aflæsning. Såfremt køber ikke stiller fornødent mandskab til rådighed, er Scandinova berettiget til, men ikke forpligtet til, at foretage levering med frigørende virkning på leveringsstedet, uanset om en repræsentant for køber er til stede. Hvis Scandinova ikke leverer varerne, kan Scandinova afkræve køber den yderligere påløbne fragt samt leje for opbevaring af varerne. Varerne henstår i begge situationer for købers regning og risiko.
 

8.4 Risikoen for varens undergang eller beskadigelse overgår til køber ved levering. Levering anses for sket, når Scandinova overdrager varen til første fremmede fragtfører. Følgeseddel eller transportørens køreseddel anses som dokumentation for levering.
 

8.5 Køber skal betale udgifter ved eventuel ventetid i forbindelse med aflæsning på købers adresse eller andet af køber anvist sted. Scandinova er berettiget til at fakturere køber efter medgået tid, hvis aflæsningen ikke er afsluttet indenfor 30 minutter.
 

8.6 Køber skal betale eventuelle omkostninger, der følger af, at køber ikke kan modtage varerne til det aftalte leveringstidspunkt.

 

9. RETURVARER OG RETUREMBALLAGE

9.1 Scandinova modtager ikke varer retur, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Såfremt det særskilt aftales, at Scandinova tager varer retur, skal varerne være ubrugte, i mangelfri stand samt i original og ubrudt emballage. Varerne skal også være fri for smuds etc. Varer, der er specielt producerede og/eller hjemtaget til køber, modtager Scandinova dog aldrig retur.
 

9.2 Scandinova krediterer godkendte returvarer med fradrag af det af Scandinova fastsatte gebyr til dækning af returneringsomkostninger og af Scandinovas salgsomkostninger.
 

9.3 Scandinova krediterer returemballage ved franko levering i uskadt stand inden 3 måneder fra Scandinovas levering. Kreditering foretages med et fradrag til dækning af slitage, håndterings- og fragtomkostninger m.v. fastsat af Scandinova.

 

10. VAREPRØVER

10.1 Vareprøver viser kun farve, størrelse og kvalitet i almindelighed. Scandinova er derfor ikke ansvarlig for eventuelle afvigelser, medmindre afvigelserne er væsentlige og for køber uforudsigeligt store i forhold til de foreviste vareprøver.

 

11. GARANTI

11.1 Scandinova yder ikke selvstændig garanti på leverede varer.
 

11.2 Køber accepterer udelukkende at kunne rejse krav i henhold til en leverandørgaranti for en vare direkte over for leverandøren, idet Scandinova alene videreformidler oplysning om en eventuel leverandørgaranti til køber.

 

12. REKLAMATION VED OG ANSVAR FOR FORSINKELSE

12.1 Køber skal straks reklamere skriftligt ved konstatering af forsinkelse, idet køber ellers mister ethvert krav som følge af forsinkelsen.
 

12.2 Ved uvæsentlig forsinkelse foretager Scandinova efterlevering.
 

12.3 I tilfælde af væsentlig forsinkelse fra Scandinovas side er køber berettiget til at hæve købet. Hvis der er aftalt successiv levering, er køber dog alene berettiget til at hæve for så vidt angår den forsinkede delleverance. Hvis køber hæver aftalen i henhold til denne bestemmelse, har køber krav på erstatning fra Scandinova for de meromkostninger, der er påført køber ved anskaffelse af tilsvarende varer fra anden side. Erstatningen kan dog ikke overstige 10 % af fakturaværdien af den forsinkede leverance. Køber har ikke ret til anden erstatning eller anden kompensation i anledning af Scandinovas forsinkelse. Dette gælder, uanset om køber hæver eller fastholder købet.

 

13. UNDERSØGELSESPLIGT OG REKLAMATION VEDRØRENDE MANGLER

13.1 Køber skal straks ved udleveringen eller modtagelsen, og altid inden varerne tages i brug, bearbejdes eller indbygges, gennemgå de leverede varer for at sikre sig, at disse er mangelfri, herunder at farve- og nuanceforskelle ligger inden for det acceptable.
 

13.2 Reklamationer over mangler, herunder mængdeafvigelser, som køber har eller burde have konstateret ved vareudleveringen eller varemodtagelsen, skal køber fremsætte over for Scandinova skriftligt, straks og absolut senest 8 dage efter varens levering til køber for at kunne tages i betragtning. Reklamationen skal som minimum indeholde en beskrivelse af manglen.
 

13.3 Ved øvrige mangler, herunder skjulte mangler, skal køber reklamere skriftligt straks efter, at køber burde have opdaget manglen, og senest inden ét (1) år efter levering, jf. dog nedenfor punkt 15 vedrørende leverancer af byggematerialer til visse byggerier.
 

13.4 Såfremt varerne skal monteres eller indgå i en montage, skal køber sørge for, at varerne – inden montagen påbegyndes – gennemgås for mangler, idet reklamation ikke kan finde sted, efter at montage er påbegyndt. I tilfælde af leverancer af byggematerialer til visse byggerier, jf. punkt 15 nedenfor, bevarer køber dog med de i punkt 15 anførte begrænsninger retten til at reklamere over skjulte mangler, som køber ikke kunne eller burde have opdaget inden eller i forbindelse med montering, montage eller indbygning.

 

14. ANSVAR FOR MANGLER VED SALGSGENSTANDEN

14.1 Ved rettidig reklamation over mangler skal Scandinova foretage afhjælpning eller omlevering efter Scandinovas valg.
 

14.2 Hvis Scandinova ikke foretager afhjælpning eller omlevering inden rimelig tid efter, at køber har reklameret, har køber ret til ved skriftlig meddelelse til Scandinova at hæve aftalen for så vidt angår den mangelfulde del af leverancen.
 

14.3 Hvis køber hæver aftalen, har han ret til at kræve erstatning af Scandinova for de meromkostninger, der er påført køber ved anskaffelse af tilsvarende varer fra anden side. Erstatningen kan dog ikke overstige 10 % af fakturaværdien af den mangelfulde leverance i tilfælde af, at køber hæver aftalen.
 

14.4 Hvis køber ikke hæver aftalen, har køber ret til forholdsmæssigt afslag, dog maximalt 25 % af fakturaværdien af de(n) mangelfulde vare(r). Ved eventuel kreditering af arbejdsløn afregnes maksimalt kr. 280,00 + moms pr. time.
 

14.5 Scandinova har intet ansvar for mangler eller for undladelse af at levere erstatningsvare(r) udover det i punkterne 15.3 og 15.4 foreskrevne. Dette gælder ethvert tab, som manglen måtte forårsage, herunder driftstab, tabt fortjeneste, avancetab, tabt arbejdsløn, og alle andre økonomiske konsekvenstab. Denne begrænsning i Scandinovas ansvar gælder dog ikke, hvis Scandinova har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.
 

14.6 For varer, der er helt eller delvist udskiftet eller repareret, påtager Scandinova sig de samme forpligtelser, som gælder for det oprindeligt solgte – dog således at Scandinovas mangelansvar ikke for nogen del af det solgte kan udstrækkes til mere end 1 måned fra den oprindelige leveringsdato, med mindre byggeleveranceklausulen er gældende.
 

14.7 Forandring af eller indgreb i det solgte uden Scandinovas skriftlige samtykke fritager Scandinova for enhver forpligtelse.
 

14.8 Købers krav på afhjælpning, omlevering eller ophævelse bortfalder, såfremt varerne ikke har været opbevaret eller anvendt korrekt og sædvanligt samt i overensstemmelse med Scandinovas anvisninger.
 

14.9 Scandinova har intet ansvar for skader forårsaget af forkert og uhensigtsmæssig brug af leverede varer.
 

14.10 Scandinova påtager sig intet ansvar for eventuel vederlagsfri, mundtlig eller skriftlig vejledning, måltagning, beregning mv., som en medarbejder måtte yde i forbindelse med køb af varer fra Scandinova. Ligeledes har Scandinova ikke ansvar for materialer, der ikke anses for gennemprøvede.

 

15. BYGGELEVERANCEKLAUSUL – TIDSMÆSSIGT UDVIDET REKLAMATIONSRET

15.1 Scandinova har afgivet ”virksomhedserklæring vedrørende Byggeleveranceklausulen” til Brancheforeningen Danske Byggecentre, og Scandinova er oplistet i fortegnelse over leverandører, der anerkender byggeleveranceklausulen. Den aktuelle registrering af leverandører igennem DB, som har tiltrådt "Udvidet ansvar" vises løbende af Scandinova på Scandinovas hjemmeside og/eller på http://udvidetansvar.dk/. Ved uoverensstemmelse mellem oplysninger om registreringer på www.udvidetansvar.dk og oplysninger om registreringer på Scandinovas hjemmeside har førstnævnte forrang, såfremt andet ikke måtte være aftalt mellem parterne.
 

15.2 Ved leverancer af byggematerialer gælder som en modifikation til punkt 13.2, at Scandinovas ansvar for mangler ved byggematerialer ophører 5 år efter afleveringen af det byggeri, hvori byggematerialerne indgår; dog ved leverancer til lager eller videresalg senest 6 år efter leveringen til køber, såfremt leverandøren af de mangelfulde byggematerialer - på tidspunktet for Scandinovas ordrebekræftelse til køber - ved registrering igennem DB over for Scandinova har påtaget sig ansvar for mangler ved byggematerialerne i den tilsvarende periode (tiltrådt ”Udvidet ansvar”). Køber skal dog have reklameret over for Scandinova vedrørende øvrige mangler ved byggematerialer straks efter, at køber burde have opdaget manglerne og senest ét (1) år derefter.
 

15.3 Ved leverancer af byggematerialer med en forbruger som bygherre så gælder dog yderligere som en modifikation til punkt 13.2, at ansvar for mangler ophører 10 år efter afleveringen af det byggeri, hvori byggematerialerne indgår, såfremt leverandøren af de mangelfulde byggematerialer - på tidspunktet for Scandinovas ordrebekræftelse til køber - ved registrering igennem DB over for Scandinova har påtaget sig ansvar for mangler ved byggematerialerne i den tilsvarende periode på 10 år efter aflevering af byggeriet (tiltrådt ”Udvidet ansvar”). Køber skal dog have reklameret over for Scandinova vedrørende øvrige mangler ved byggematerialer straks efter, at køber burde have opdaget manglerne og senest ét (1) år derefter.
 

15.4 Punkt 15.2 og 15.3 gælder ikke for mangler ved leverancer af skaffevarer (varer fra leverandører, som Scandinova ikke på salgstidspunktet havde samhandelsaftale med) og ej heller for importvarer (varer som direkte eller indirekte er importeret), medmindre leverandøren via registrering igennem DB, som tiltrådt "Udvidet ansvar" har påtaget sig mindst det i punkt 15.2 henholdsvis punkt 15.3 anførte udvidede tidsmæssige ansvar for mangler ved skaffevarerne og/eller importvarerne, og medmindre køber har overholdt den i punkt 15.2 henholdsvis 15.3 anførte frist for reklamation.
 

15.5 Køber har i øvrigt ikke en bedre retsstilling over for Scandinova, end Scandinova har over for den pågældende leverandør, uanset om leverandøren har registreret sig igennem DB, som tiltrådt "Udvidet ansvar", jf. ovenfor, og køber kan derfor ikke gøre krav på erstatning mv. gældende i videre omfang over for Scandinova, end Scandinova kan over for leverandøren, ligesom kravets størrelse ikke kan være større end det beløb, som Scandinova faktisk opnår betalt fra leverandøren eller dennes bo efter fradrag af omkostninger.
 

15.6 Såfremt det må anses for godtgjort, at et krav vedrørende mangler ved byggematerialer ikke – eller kun med stor vanskelighed – kan gennemføres mod køber eller mod ef-terfølgende købere, anerkender Scandinova, at kravet tillige kan gøres gældende direkte mod Scandinova. Også i sådanne tilfælde kan Scandinova kun gøres ansvarlig for mangler i det omfang, at Scandinovas egen leverance af byggematerialer er mangelfuld, og endvidere kun i det omfang, der følger af Scandinovas eget kontraktforhold med køber, herunder disse salgs- og leveringsbetingelser. Scandinova anerkender dog i alle tilfælde at kunne sagsøges sammen med køber eller efterfølgende købere i anledning af parternes indbyrdes
forhold, under forbehold af at sagen finder sted i Danmark og skal afgøres efter dansk ret.

 

16. FORCE MAJEURE

16.1 Følgende omstændigheder (force majeure) kan blandt andre medføre ansvarsfrihed for Scandinova hvis levering, rettidig levering og/eller mangelfri levering, bliver hindret, forsinket, eller gør Scandinovas opfyldelse urimelig byrdefuld på grund af begivenheder udenfor Scandinovas kontrol, herunder men ikke begrænset til: Enhver omstændighed, som parterne ikke er herre over, arbejdskonflikt, strejke lockout, manglende myndighedstilladelse, usædvanligt vejr og naturkatastrofer (herunder vulkanudbrud og skybrud), cyberangreb, driftsforstyrrelser, transportvanskeligheder, sundhedskriser, pandemier, epidemier eller lignende sygdomsudbrud, brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft eller tredjemands svigt, herunder en leverandørs og/eller producents insolvens samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra leverandør og/eller producent, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder. I sådanne tilfælde kan Scandinova ansvarsfrit udskyde levering eller helt eller delvist annullere købers ordre.
 

16.2 Scandinova skal inden rimelig tid underrette køber, hvis der indtræffer omstændigheder som nævnt i pkt. 16.1.

 

17. PRODUKTANSVAR
17.1 Scandinova er ansvarlig efter lov om produktansvar i det omfang, at loven ufravigeligt pålægger Scandinova ansvar, og i det omfang Scandinovas ansvar herfor ikke lovligt måtte være begrænset. Scandinova er endvidere ansvarlig for skader, som varer leveret af Scandinova måtte forvolde, i det omfang at skadeforvoldelsen skyldes udøvelse af grov uagtsomhed fra Scandinovas side, og at Scandinovas ansvar herfor ikke lovligt måtte være begrænset.


17.2 Scandinovas ansvar for produktskader er begrænset til maksimum kr. 1.000.000.
 

17.3 Hvis Scandinova er ansvarlig for produktskade, men såfremt produktskaden også kan henføres til fejl begået af køber, fordeles ansvaret mellem parterne efter graden af udvist skyld.
 

17.4 Hvis Scandinova måtte blive pålagt ansvar for produktskader i forhold til tredjemand, er køber forpligtet til at holde Scandinova skadesløs for det ansvar, som Scandinova måtte blive pålagt, og som er videregående end Scandinovas ansvar efter ovenstående bestemmelser. Køber er forpligtet til at lade sig sagsøge/indklage ved samme domstol/voldgift, som behandler erstatningskrav mod Scandinova fra tred-jemand i anledning af varer leveret af Scandinova via køber til tredje-mand.
 

17.5 Scandinova hæfter aldrig for driftstab, avancetab, tidstab eller andet indirekte tab.

 

18. ALMINDELIG ANSVARSBEGRÆNSNING OG TRANSPORT I KRAV MOD SCANDINOVAS LEVERANDØR
18.1 Omstændigheder, der forhindrer rettidig eller mangelfri levering, som indtræffer efter udfærdigelse af ordrebekræftelse, og som ikke skyldes Scandinovas forsømmelse eller undladelse, herunder tilfælde af force majeure, værkets, transportørens eller anden tredjemands svigt o.l., fritager Scandinova fra ansvar for kontraktens opfyldelse. Dette finder tilsvarende anvendelse i tilfælde af force majeure hos tredje-mand, til hvilken Scandinova har overladt udførelsen af de forpligtelser, som Scandinova har overfor køber.
 

18.2 Hvis Scandinovas leverandør eller anden tredjemand har et ansvar over for Scandinova for forsinkelser eller mangler, så vil Scandinova være indstillet på så vidt muligt at give køber transport i Scandinovas krav mod leverandøren eller tredje-mand.
 

18.3 Scandinovas ansvar kan ikke – uanset eventuelt påvist uagtsomhed – omfatte dagbøder, driftstab, avancetab, tidstab eller andet indirekte tab, hvad enten ansvaret måtte støttes på almindelige erstatnings-regler eller på andet grundlag.

 

19. LOVVALG OG VÆRNETING
19.1 Alle tvister skal afgøres i henhold til disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser og i øvrigt efter dansk ret (dog finder international købelov del II ikke anvendelse).
 

19.2 Enhver tvist mellem Scandinova og køber, som ikke kan løses i mindelighed, skal afgøres ved Retten i Hillerød som værneting i første instans og Østre Landsret i anden.
 

19.3 Hvis Parterne aftaler, at sagen skal afgøres ved voldgift, skal voldgifts-retten etableres efter reglerne i § 69 i AB 18.
 

19.4 Syn og skøn skal etableres efter reglerne i § 66 i AB 18, medmindre syn og skøn skal foretages som led i en retssag, der er anlagt ved de ordinære domstole.

 

 

20. IKRÆFTTRÆDEN
20.1 Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser træder i kraft den 1. september 2023 og gælder for modtagne ordrer fra og med dette tidspunkt.

Ved at klikke “Acceptér alle” gives der tilladelse til at vi må indsamle information om dig til forskellige formål, hvilket inkluderer: Funktionalitet, Statistik og Marketing.