Handelsbetingelser

1. Gyldighed
Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser er gældende for vareleverancer fra Scandinova A/S, med mindre der foreligger en af Scandinova A/S affattet anden skriftlig aftale vedrørende én eller flere af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser. De nedenfor anførte betingelser går forud for evt. andre af køber anførte salgs- og leveringsbetingelser, med mindre Scandinova A/S skriftligt har accepteret sådanne.

2. Tilbudsgivning
Alle tilbud afgives med forbehold for mellemsalg jf. pkt. 3. Afgiver Scandinova A/S tilbud, hvori der ikke fremgår særlig acceptfrist, bortfalder tilbudet, såfremt accept ikke er modtaget hos Scandinova A/S senest 4 uger fra tilbudets dato.

3. Mellemsalg
Indtil købers accept er kommet frem til Scandinova A/S, er Scandinova A/S berettiget til at indgå aftale med tredjemand vedrørende det tilbudte med den virkning, at tilbudet over for køber bortfalder. Scandinova A/S skal efter acceptens fremkomst uden ugrundet ophold skriftligt meddele køber, at tilbudet er bortfaldet.

4. Priser
Alle priser er i danske kroner eksklusiv moms og alle andre skatter og afgifter, der hviler på eller pålignes varerne. Køber er forpligtet til indtil leveringen at acceptere ændringer i prisen som følge af dokumenterede forøgede omkostninger for Scandinova A/S i forbindelse med ændringer i valutakurser, told, skatter, afgifter m.v. vedrørende den aftalte difference.

5. Betaling
Betaling skal ske senest den dato, fakturaen angiver som sidste rettidige betalingsdato. Normale betalingsbetingelser er løbende måned + 15 dage. Efter betalingsfristens udløb beregnes rente i overensstemmelse med Scandinova A/S’s til enhver tid gældende regler, p.t. 1,9% pr. måned. Køber er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav på Scandinova A/S, som ikke er skriftligt anerkendt af Scandinova A/S, og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art.

6. Ejendomsforbehold
Scandinova A/S forbeholder sig - med de begrænsninger der følger af ufravigelige retsregler - ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med tillæg af evt. påløbne
omkostninger er betalt til Scandinova A/S. Såfremt varen er solgt med henblik på senere at skulle indbygges i en konstruktion, omfattes det solgte ikke af ejendomsforbeholdet, når indbygningen har fundet sted.

7. Levering
Gulvbelægning: Alle ordrer til et beløb af min. kr. 3.000,- leveres fragtfrit til købers by. Ordrer under kr. 3.000,- tillægges et fragt- og ekspeditionsgebyr på kr. 425,-.
Fliser/klinker: Ab lager

A) Varer leveret af Scandinova A/S
L evering finder sted ved vognkant på fast vej så nær den aftalte destination som muligt. Køber stiller for egen regning mandskab til rådighed ved aflæsningen.
Er aflæsningen ikke afsluttet inden 1 time efter bilens ankomst til køber, forbeholder Scandinova A/S sig ret til at kræve betaling for den yderligere medgåede tid.
Er køber trods aftale herom ikke repræsenteret på leveringsstedet ved varens ankomst, kan Scandinova A/S vælge enten at aflæsse varerne eller tage varerne med tilbage og afkræve køber den yderligere påløbne fragt samt leje for opbevaring af varerne. Varerne henstår i begge situationer for købers regning og risiko.

B) Varer afhentet af køber
Levering finder sted ved købers vognkant. Risikoen overgår til køber ved varens passage over vognkanten. Leveringstiden er fastsat af Scandinova A/S efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der ligger ved tilbudets fremsendelse. Med mindre andet udtrykkeligt aftales, betragtes en udskydelse af leveringstiden med 14 arbejdsdage p.g.a. Scandinova A/S’s forhold i enhver henseende som rettidig levering, således at køber ikke af den grund kan udøve nogen beføjelser over for Scandinova A/S.

8. Emballage
Paller og emballage faktureres køber. Fakturerede paller tages retur og krediteres, såfremt de er i samme stand som ved leveringen. Returneringen skal ske senest 4 uger fra modtagelsen og for købers regning og risiko, med mindre andet er aftalt.

9. Mangler og reklamation
Ved levering af en vare skal køber straks foretage en sådan undersøgelse af det solgte, som ordentlig forretningsbrug kræver. Det påhviler køber, før montering/indbygning sker, at kontrollere den leverede vare for synlige fejl, samt at kontrollere at mål og dessins er i overensstemmelse med det bestilte. Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber, straks efter at manglen er/burde være opdaget, give Scandinova A/S skriftlig meddelelse herom samt anføre, hvori manglen består. Såfremt køber har/burde have opdaget manglen, og han ikke reklamerer som anført, kan han ikke senere gøre manglen gældende. Efter Scandinova A/S’s valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet, eller der vil ske en omlevering. Sker afhjælpning eller omlevering i h.t. ovenstående ikke inden en rimelig tid, er køber under iagttagelse af dansk rets almindelige regler samt nærværende salgs- og leveringsbetingelser berettiget til at hæve aftalen, kræve afslag i købesummen eller kræve erstatning.

Har køber ikke inden 6 måneder efter leveringsdato påberåbt sig manglen over for Scandinova A/S, kan han ikke senere gøre manglen gældende. For dele, der er udskiftet eller repareret, påtager Scandinova A/S sig de samme forpligtelser, som gælder for det oprindeligt solgte i et tidsrum af 6 måneder – dog således at Scandinova A/S’s mangelansvar ikke for nogen del af det solgte kan udstrækkes til mere end 1 år fra den oprindelige leveringsdato, med mindre Byggeleveranceklausulen jf. pkt. 10 er gældende. Forandring af eller indgreb i det solgte uden Scandinova A/S’s skriftlige samtykke, fritager Scandinova A/S for enhver forpligtelse.

10. Byggeleveranceklausulen
Scandinova A/S har afgivet ”virksomhedserklæring vedr. byggeleverance-klausulen” til Trælasthandlerunionen (TUN) og er optaget i TUN’s fortegnelse over leverandører, der anerkender byggeleveranceklausulen. I det omfang, leverancen anvendes i byggeri i Danmark, gælder følgende byggeleveranceklausul: ”Leverandørens ansvar for mangler ved leverancer ophører 5 år efter afleveringen af det byggeri, hvori leverancen indgår. Ved leverancer til lager eller videresalg ophører ansvaret dog senest 6 år efter leveringen til køberen. Såfremt det må anses for godtgjort, at et krav vedrørende mangler ved leverancer ikke - eller kun med stor vanskelighed - kan gennemføres mod leverandørens køber eller mod efterfølgende købere, anerkendes det, at kravet tillige kan gøres gældende direkte mod leverandøren. Også i sådanne tilfælde kan leverandøren kun gøres ansvarlig for mangler i det omfang hans egen leverance er mangelfuld og endvidere kun i det omfang, det følger af hans eget kontraktforhold med hans køber. Leverandøren anerkender dog i alle tilfælde at kunne sagsøges sammen med køberen eller efterfølgende købere i anledning af parternes indbyrdes forhold. Sagen behandles ved Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed.”

11. Ansvarsbegrænsning/ansvarsomfang
Omstændigheder, der forhindrer rettidig eller mangelfri levering, som indtræffer efter udfærdigelse af ordrebekræftelse, og som ikke skyldes Scandinova A/S’s forsømmelse eller undladelse, herunder tilfælde af force majeure, værkets, transportørens eller anden tredjemands svigt o.l., fritager Scandinova A/S fra ansvar for kontraktens opfyldelse. Såfremt mangelfri varer kan leveres fra Scandinova A/S’s lager, vil dette ske. I det tilfælde, hvor Scandinova A/S’s leverandør eller anden tredjemand har et ansvar over for Scandinova A/S for sådanne forsinkelser eller mangler, vil vi være indstillet på at give køber transport i vort krav mod leverandøren eller tredjemand. Ved mangler, som skyldes fejl eller forsømmelser hos Scandinova A/S, ydes erstatning efter dansk rets almindelige regler. Scandinova A/S hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab i anledning af aftalen – herunder indirekte tab, der opstår som følge af forsinkelser eller mangler ved det solgte.
Scandinova A/S er ansvarsfri i tilfælde af manglende eller forsinket opfyldelse, som skyldes force majeure, krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb eller indgreb fra offentlige myndigheder, ildsvåde, arbejdskonflikter, eksport- eller importforbud, manglende eller mangelfulde leverancer fra underleverandører, mangel på arbejdskraft eller nogen årsag, som ligger uden for Scandinova A/S’s kontrol. Foreligger en sådan omstændighed, udskydes leveringstiden med et tidsrum svarende til hindringens varighed med et passende tillæg til normalisering af forholdene. Det påhviler Scandinova A/S uden ugrundet ophold skriftligt at underrette køber, dersom der indtræffer omstændigheder som nævnt ovenfor.

12. Returnering
Det solgte modtages kun retur efter forudgående skriftlig aftale. Returnering efter forudgående skriftlig aftale skal ledsages af købsfaktura-nummer/følgeseddelnummer. Under den klare forudsætning, at varerne er fejlfri, i ubrudt emballage og salgbare ved modtagelse på vort lager, krediteres varerne til købspris minus 15%. Returvarer i anbrud har erfaringsmæssigt altid transportskader. Defekte varer og varer, der ikke umiddelbart kan videresælges, modtages ikke retur og krediteres ikke. Varer returneret uden forudgående skriftlig aftale accepteres ikke. De vil efter vort valg enten blive returneret ufranco, eller krediteret til gældende prisliste minus 40%, under den klare forudsætning at varerne er fejlfri og salgbare ved modtagelsen på vort lager. Skaffevarer, der er produceret specielt og/eller hjemtaget specielt til køber, tages IKKE retur.

13. Produktansvar
For skader på person eller ting, der er en følge af mangler eller fejl ved leverede produkter og/eller ydelser, hæfter Scandinova A/S i det omfang ansvaret kan pålægges Scandinova A/S. Scandinova A/S påtager sig i intet tilfælde ansvar for driftstab, tidstab, avancetab eller lignende indirekte tab.

14. Tvistigheder
Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved dansk domstol efter dansk ret. Tvister indbringes for Voldgiftsretten for Bygge- og Anlægsvirksomhed, såfremt parterne indgår aftale herom. I modsat fald kan enhver af parterne begære sagen indbragt for domstolene. Underretssager anlægges ved Københavns Byret – landsretssager ved Østre Landsret som  aftalt værneting. F.s.v. angår leverancer, hvor Byggeleveranceklausulen har været gældende, indbringes tvister for Voldgiftsretten for Bygge- og Anlægsvirksomhed.